Projekt koncepcyjny budynku Wydziału Budownictwa w kompleksie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu
Projekt dyplomowy. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Katedra Architektury Mieszkaniowej
Rok: 2011

- Projekt wyróżniony doroczną nagrodą Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP "Dyplom Roku 2011".
- od dnia 27.12.2012 r. praca magisterska znajduje się w zbiorach Czytelni Naukowej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Lokalizacja: Grudziądz, ul. Szpitalna i ul. Sikorskiego
Koncepcja projektowa
Grudziądz jest miastem położonym w województwie kujawsko - pomorskim. To zamieszkałe przez 98 tysięcy osób miasto, będące niegdyś miejscem pracy dla mieszkańców okolicznych gmin, obecnie boryka się z problemem bezrobocia, sięgającego aż 22%! W ostatnich latach nastąpił tu upadek przedsiębiorstw, które niegdyś stanowiły o przemysłowym charakterze Grudziądza, któremu dziś śmiało można przypisać funkcję handlowo-usługową. Mało atrakcyjna i niewystarczająca ilość ofert pracy na lokalnym rynku, a także niskie wynagrodzenia potęgują sukcesywny ubytek liczby mieszkańców, a tym samym proces starzenia się społeczeństwa. Młodzi po skończeniu nauki w szkołach średnich opuszczają miasto z nadzieją na zdobycie dobrego wykształcenia i pracy. Niewielu wraca. Brak ośrodka akademickiego z prawdziwego zdarzenia sprawia, iż Grudziądz nie jest miastem konkurencyjnym wobec większych miast.

Przeprowadzone przeze mnie analizy struktury przestrzennej, architektury, sytuacji społeczno – gospodarczej miasta, stanowiły zasadnicze podwaliny koncepcji projektowej. Grudziądzowi jest potrzebna gruntowna rewitalizacja, czyli spójny proces przemian przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Wydaje się, że budowa kampusu przy równoczesnym aktywowaniu praktycznie niezagospodarowanego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego (89 % wolnej przestrzeni), mogłyby przynieść miastu ożywienie, wzmocnienie statusu gospodarczego, utrzymanie miejsc pracy i szereg innych pozytywnych skutków. Jako miejsce lokalizacji założenia wybrałam działkę po starym szpitalu miejskim, przy ulicy Sikorskiego, w Śródmieściu Grudziądza.

Założenia projektowe
Nadrzędną ideą projektu było stworzenie struktury kampusu, o układzie otwartym, integralnie powiązanego z otoczeniem. Spojenie terenów mogłoby nastąpić poprzez minimalizację podziałów wewnątrz kwartałów, na rzecz systemu przestrzeni publicznych, które generowałyby ruch pieszy i udrożniły nieaktywne dotąd ciągi piesze.

Budynek
Projektowany budynek Wydziału Budownictwa został usytuowany w centralnej części założenia, tworząc tym samym oprawę dla głównego placu kampusu, a jednocześnie domknięcie perspektywy ciągów pieszych, wiodących przez Trynkę na teren uczelni. Elewacje budynku nawiązują do obowiązującego w dzielnicy oraz starej części Grudziądza kodu. Lica ścian większości budynków w mieście zostały wykończone tynkiem lub cegłą, dlatego też ściany projektowanego obiektu, przyjęły formę ceglanego "płaszcza", który pełni rolę "otuliny" dla szklanego "rdzenia" budynku.

Dominantą fasady Wydziału Budownictwa jest charakterystyczna bryła audytorium, która została wysunięta wspornikowo przed lico ściany. Frontowa elewacja została przykryta szklaną ścianą kurtynową, co razem ze stalową siatką, którą obłożono ściany audytorium, nadaje nowoczesny charakter obiektowi, a zarazem horyzontalnie integruje przestrzenie wnętrza i zewnętrza budynku.